Anketa

 

Městské investice

Tomáš Frömel

Zasadíme se o maximální zapojení občanů do celkové koncepce rozvoje města.  Občané stanoví priority, ne jejich zastupitelé.  Základní podmínkou je vytvořit lidem prostor pro určení priorit na základě vlastních reálných potřeb. 

Občané se budou vyjadřovat ke všem veřejným investicím. Nechceme, aby například  o tom, jak bude vypadat a kde bude stát Městská knihovna rozhodla Rada města a občané dostali šanci vybrat jeden chodník, který se prioritně opraví. Veřejný zájem musí být pro městské investice závazný a bude se realizovat v časových obdobích jednoho a vice volebních cyklech. Prostřednictvím tohoto modelu přípravy městských investic dosáhneme potřebnou důvěru mezi veřejností a vedením radnice, která v Boskovicích chybí.

 

Doprava

Petr Lebiš

Souvislosti a vliv dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti na zaměstnanost v našem městě a v našem regionu je zřejmá každému. Doprava je jedním z faktorů, které mají velký dopad na rozvoj regionů a jejich postavení z hlediska zaměstnanosti a ekonomické úrovně. Náš volební program v oblasti dopravy se proto věnuje potřebám občanů.

Ve spolupráci s občany obce Lhota Rapotina a přilehlých obcí zastavit nesmyslný projekt Boskovické spojky.

Podpoříme součinnost okolních samospráv měst a obcí, MDČR, Jihomoravského a Pardubického kraje dokončit okresní a konečně zahájit realizaci krajské sítě silniční infrastruktury.

Prioritou pro Boskovice je zajistit financování jedné ze tří varianty obchvatu Boskovic a odstranit problémy s přetíženým centrem. 

 

Zdravotnictví a sociální politika

Jaroslav Kovář

Bývalá okresní nemocnice, která poskytuje zdravotní péči ne jen občanům města Boskovic, ale celému regionu, je stále zařazená do páteřní sitě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Nestranický program zdravotní a sociální peče 2018 nabízí proto tyto systémové změny rozvoje v této oblasti.

Městská Nemocnice Boskovice s.r.o. musí projít konsolidačním procesem. Chceme zastavit politické ovlivňování personálního obsazování managementu nemocnice a její dozorčí rady. Nové vedení města, valná hromada nemocnice se omluví předchozímu vedení nemocnice, zastavíme soudní řízení a vyvodíme osobní odpovědnost odcházejících zstupitelů za jejich špatná rozhodnutí. Nové nepolitické, kompetentní a odborné vedení nemocnice obnoví jednání s JMK a MZČR o podpoře financovaní.  Rada města neodkladně zahájí jednání s novými samosprávami spádových obcí o solidárním spolufinancování Městské nemocnice v Boskovicích. 

V oblasti poskytované péče sociální vypracujeme nový program finanční podpory poskytování sociálních služeb pro seniory a přestárlé spoluobčany. Zahájíme jednání o zařazení MSSS pod správu JMK a zasadíme se o rozšíření kapacity. Posílíme účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a lidem v domácí péči.

 

Sport, rekreace a volný čas obyvatel Boskovic

Martina Zemánková

Krásnou lokalitu pod hradem závidí Boskovicím ne jen sportovci z okolí, ale i návštěvníci z celého světa. Proto náš program do komunálních voleb se zaměřil na Červenou zahradu a přilehlou čast Pilského údolí.

1. Zahájit revitalizaci Městského sportovního centra v areálu Červená zahrada 

2. Vykoupit pozemky a vyřešit bezpečnou dopravu do areálu a parkování v celé lokalitě v návaznosti na budoucí rozvoj sportovního centra

3. V souladu s koncepcí rozvoje města a na základě stanovených priorit všech občanů Boskovic, zahájit výstavbu Městské sportovní haly a ostatních potřebných sportovišť

4. V Pilském údolí vybudovat rekreační a oddechovou lokalitu pro návštěvníky a občany města

5. Ve jihovýchodní části údolí uzavřít dopravu motorovým vozidlům do úrovně spodního Pilského rybníka po odbočku na Újezd

6. Vypracovat koncepci rozvoje této vzácné klidové lokality pod boskovským hradem a zachovat tak malebnou přírodu pro příští generace

 

Kultura

Petra Srstková

Kulturní zařízení města Boskovice patří do historických budov v centru města. Proto náš program je motivovn těmito snahami.

Chceme zahájit jednání s majiteli historických budov v centru města o odkoupení Panského dvora a Zámecké jízdárny. Vypracovat novou koncepci výstavby chybějících kulturních zařízení v těchto dvou historických budovách. Zastavit realizaci projektu Městské knihovny architekta Zdeňka Fránka. Vyhlásit místní referendum, abychom zjistili, zda občané, kteří nedostali příležitost se k této veřejné investici vyjádřit, tuto stavbu skutečně (na tomto místě)  chtějí. Chceme vypracovat koncepci výstavby chybějících kulturních zařízení v těchto dvou historických budovách a zajistit financování a chod Kulturních zařízení v současných podmínkách. Provedeme personální audit MSKZ, změníme organizační strukturu a budeme organizovat kulturní dění ve městě z vlastních zdrojů a s vlastními zaměstnanci.